Grippostad C cps.dur.20 x 200 mg
Ušetríte až 1.98€

Grippostad C cps.dur.20 x 200 mg

4,62 

Na sklade už iba 2

Množstvo

Písomná informácia pre používateľa

Grippostad C tvrdé kapsuly paracetamol, kyselina askorbová, kofeín, chlórfenamíniummaleinát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
  • Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 1. Čo je Grippostad C a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Grippostad C 3. Ako užívať Grippostad C 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Grippostad C 6. Obsah balenia a ďalšie informácie ‌1. Čo je Grippostad C a na čo sa používa

Grippostad C zmierňuje bolesť a znižuje horúčku. Používa sa na liečbu príznakov chrípkových infekcií a pri prechladnutí.

Liečivo paracetamol sa dobre vstrebáva z tráviaceho systému a vedie k poklesu zvýšenej telesnej teploty a útlmu bolesti hlavy, svalov, kĺbov a bolesti v hrdle už za ½-1 hodinu. Tieto účinky sú posilnené obsahom kofeínu. Kyselina askorbová (vitamín C) zvyšuje obranyschopnosť organizmu proti infekciám, a tak podporuje účinky paracetamolu pri liečbe príznakov chrípky a pri prechladnutí. Kofeín má mierne povzbudzujúce účinky. Chlórfenamíniummaleinát zmierňuje opuch nosových slizníc pri infekciách dýchacích ciest, zabraňuje zvýšenej sekrécii hlienu, a tým zmierňuje priebeh ochorenia.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára. ‌2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Grippostad C

Neužívajte Grippostad C – ak ste alergický na paracetamol, chlórfenamíniummaleinát, kofeín, kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Liek sa nesmie užívať pri závažnej funkčnej poruche obličiek alebo pečene, vrodenom nedostatku glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (hemolytická anémia), zvýšenom vnútroočnom tlaku (glaukóm), benígnej hypertrofii prostaty (nezhubné zväčšenie prostaty) a u pacientov súbežne užívajúcich antidepresíva.

Liek sa nesmie podávať deťom a dospievajúcim do 15 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Grippostad C, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Liek obsahuje paracetamol.

Užívanie vyšších dávok ako sú odporúčané môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene.

Liek neužívajte dlhodobo; ak počas 3 dní liečby neustúpia príznaky ochorenia, liek ďalej neužívajte a obráťte sa na lekára.

Počas liečby nesmiete piť alkohol a užívať sedatíva (lieky na upokojenie, zvlášť barbituráty), pretože môže dôjsť k zvýšeniu tlmivého účinku.

U športovcov sa po podaní lieku môže potvrdiť pozitívny výsledok antidopingovej skúšky.

V prípade predávkovania vyhľadajte ihneď lekára.

Iné lieky a Grippostad C

Účinky Grippostadu C a iných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.

Grippostad C sa nesmie súbežne užívať spolu s liekmi tlmiacimi centrálny nervový systém, lebo môže dôjsť k zosilneniu sedatívnych (tlmiacich) účinkov.

Pri kombinácii s anticholinergikami (antihistaminiká, tricyklické antidepresíva, antikolinergne pôsobiace antiparkinsoniká, parasympatolytiká, spazmolytiká) môže dôjsť k zosilneniu anticholinergných účinkov. Počas liečby sa nesmie požívať alkohol.

Grippostad C sa nesmie podávať s rifampicínom, glutetimidom, fenobarbitalom, fenytoínom, karbamazepínom.

Metoklopramid urýchľuje vstrebávanie a nástup účinku paracetamolu.

Paracetamol zvyšuje plazmatickú hladinu kyseliny acetylsalicylovej a chloramfenikolu.

Bez konzultácie s lekárom neužívajte súbežne iné lieky (vrátane voľnopredajných).

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Kvôli bezpečnosti sa liek počas tehotenstva a dojčenia nesmie užívať.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

V odporúčaných dávkach liek môže ovplyvniť pozornosť a schopnosť rýchleho rozhodovania (vedenie vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach a pod.). Tieto činnosti môžete vykonávať len na základe výslovného súhlasu lekára.

Grippostad C obsahuje laktózu

Tento liek obsahuje laktózu (monohydrát laktózy). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. ‌3. Ako užívať Grippostad C

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí a dospievajúci starší ako 15 rokov: na začiatku liečby sa podávajú 2 kapsuly a po ustúpení príznakov ochorenia 1 kapsula ráno, na obed a večer. Kapsuly je potrebné zapiť dostatočným množstvom tekutiny.

Ak príznaky ochorenia do 3 dní neustúpia, vyhľadajte lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. ‌4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liek sa pri odporúčanom dávkovaní dobre znáša.

Vedľajšie účinky vyvolané paracetamolom, ktorý sa podáva v liečebných dávkach, sa vyskytujú zriedka. Objaviť sa môžu kožné vyrážky, alergia, ojedinele nutkanie na vracanie a vracanie, ospalosť, závraty, prechodné zníženie počtu trombocytov. Veľmi zriedkavo sa hlásili prípady závažných kožných reakcií.

V prípade kofeínu po podaní vyšších dávok sa môže vyskytnúť búšenie srdca, nespavosť, neschopnosť koncentrácie, zvýšená dráždivosť.

Chlórfenamíniummaleinát môže vyvolať kožné reakcie, poruchy normálnych pohybov, psychotické reakcie, prípadne zmeny krvného obrazu, útlm. Pri dlhodobom podávaní vyšších dávok môže vzniknúť poškodenie pečene a obličiek, vzniká riziko glaukómu a poruchy močenia.

V prípade výskytu vedľajších účinkov prerušte užívanie a obráťte sa na lekára.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. ‌5. Ako uchovávať Grippostad C

Uchovávajte v suchu pri teplote 15 – 25 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Grippostad C obsahuje

  • Liečivá sú paracetamol 200 mg, kyselina askorbová (vitamín C) 150 mg, kofeín 25 mg, chlórfenamíniummaleinát 2,5 mg.
  • Ďalšie zložky (pomocné látky) sú želatína, glyceroltristearát, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E 171), chinolínová žlť (E 104), sodná soľ erytrozínu (E 127).

Ako vyzerá Grippostad C a obsah balenia

Grippostad C sú tvrdé želatínové kapsuly so spodnou časťou krémovo bielou, vrchnou časťou žltou, s bielym práškom.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel

Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.

Dokumenty

Balenie produktu

CPS DUR 20X200 MG (BLIS.PVC/PVDC/AL)

Exspirácia produktu

2025-02-28

Šarža

1188WC

EAN

8595165281590

B - kód

B00196542

SUKL kódy

C80845

ID karty

4303