Strepsils Pomaranč s Vitamínom C pas.ord.36
Ušetríte až 1.17€

Strepsils Pomaranč s Vitamínom C pas.ord.36

6,13 

Na sklade už iba 1

Písomná informácia pre používateľa

Strepsils Pomaranč s Vitamínom C 1,2/0,6/100 mg tvrdé pastilky dichlórbenzénmetanol, amylmetakrezol, kyselina askorbová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. § Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. § Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. § Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4. § Ak sa do 5 dní (u detí do 3 dní) nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete: 1. Čo je Strepsils Pomaranč s Vitamínom C a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils Pomaranč s Vitamínom C 3. Ako užívať Strepsils Pomaranč s Vitamínom C 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Strepsils Pomaranč s Vitamínom C 6. Obsah balenia a ďalšie informácie   ‌1. Čo je Strepsils Pomaranč s Vitamínom C a na čo sa používa

Pastilky Strepsils Pomaranč s Vitamínom C obsahujú liečivá, dichlórbenzénmetanol a amylmetakrezol, ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie a vírusy, ktoré spôsobujú bolesť hrdla a zápaly v ústnej dutine.

Pastilky Strepsils Pomaranč s Vitamínom C sa užívajú na zmiernenie alebo miestne preliečenie zápalov v ústnej dutine a nosohltane, pri zápaloch sliznice ústnej dutiny (stomatitída, soor, afty), pri zápaloch ďasien (gingivitída) a ako podporná liečba pri angíne.

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 5 dní u dospelých alebo dlhšie ako 3 dni u detí, prípadne sa vyskytne horúčka, je nutné vyhľadať lekára.   ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils Pomaranč s Vitamínom C

Neužívajte Strepsils Pomaranč s Vitamínom C § ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6); § tento liek nie je určený pre deti mladšie ako 5 rokov, lebo veľkosť pastilky nie je vhodná pre mladšie deti.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Strepsils Pomaranč s Vitamínom C, obráťte sa na svojho lekára alebo, lekárnika: § ak máte cukrovku, o vhodnosti užívania lieku sa musíte poradiť so svojím lekárom; § tento liek je určený na krátkodobú liečbu; liečba nemá trvať dlhšie ako 2 – 3 týždne, (pri dlhšom užívaní môže dôjsť k narušeniu rovnováhy bežnej mikroflóry v ústnej dutine a vzniká nebezpečenstvo premnoženia patogénnej mikroflóry); § ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 5 dní u dospelých alebo dlhšie ako 3 dni u detí alebo sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.

Iné lieky a Strepsils Pomaranč s Vitamínom C

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom užívaní s ďalšími lokálnymi (miestnymi) antiseptikami alebo antibiotikami môže dôjsť k prehĺbeniu protimikrobiálneho účinku.

Strepsils Pomaranč s Vitamínom C a jedlo a nápoje

Tento liek sa neodporúča užívať počas jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neodporúča sa počas dojčenia a v priebehu tehotenstva Strepsils Pomaranč s Vitamínom C užívať.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek nemá žiadny, alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Strepsils Pomaranč s Vitamínom C obsahuje glukózu a sacharózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry alebo ak máte cukrovku, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Každá pastilka Strepsils Pomaranč s Vitamínom C obsahuje približne 1 g glukózy a 1,5 g sacharózy.   ‌3. Ako užívať Strepsils Pomaranč s Vitamínom C

Vždy užívajte Strepsils Pomaranč s Vitamínom C presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pastilky Strepsils Pomaranč s Vitamínom C sú určené pre dospelých a deti staršie ako 5 rokov.

  • Dospelí a dospievajúci od 15 rokov: Každé 2 – 3 hodiny nechajte pomaly rozpustiť v ústach 1 pastilku. Maximálna dávka je 6 pastiliek počas jedného dňa.
  • Deti od 8 do 15 rokov: Užíva sa 4 x denne 1 pastilka.
  • Deti od 5 do 7 rokov: Užíva sa 3 x denne 1 pastilka.

Ak užijete viac pastiliek Strepsils Pomaranč s Vitamínom C ako máte

Ak užijete viac pastiliek Strepsils Pomaranč s Vitamínom C ako máte alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom, poraďte sa s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.   ‌4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pastilky sa obvykle dobre znášajú, v ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť bolestivé prejavy na jazyku.

Ojedinele sa môže objaviť precitlivenosť (pocit pálenia v ústach, kožné vyrážky, horúčka, hnačka).

Hlásenie vedľajších účinkov:

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.   ‌5. Ako uchovávať Strepsils Pomaranč s Vitamínom C

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.   ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Strepsils Pomaranč s Vitamínom C obsahuje

Liečivá:dichlórbenzénmetanol 1,2 mg amylmetakrezol 0,6 mg kyselina askorbová 100,0 mg

Pomocné látky: jednoduchý sirup, tekutá glukóza, kyselina vínna, propylénglykol, pomarančová aróma, levomentol

Ako vyzerá Strepsils Pomaranč s Vitamínom C a obsah balenia

Svetložlté až žlté alebo svetlohnedé až hnedé okrúhle pastilky charakteristickej kyslej, pomarančovej a mentolovej chuti s vyrazeným „S“ na oboch stranách pastilky.

Blister z PVC/PVDC/Al, papierová škatuľka.

Obsah balenia: 2, 6, 8, 12,16, 24 alebo 36 tvrdých pastiliek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 103-105 Bath Road

SL1 3HU Slough

Veľká Británia

Výrobca

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Thane road,

Nottingham, NG90 2DB

Veľká Británia

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.

Atrium Flóra, Budova C

Vinohradská 2828/151 130 00 Praha 3

Tel: +420 227 110 141

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v marci 2016.

Balenie produktu

PAS ORD 24 (BLIS. PVC/PVDC/AL)

Exspirácia produktu

2024-11-30

Šarža

LZ769

EAN

5000167014211

B - kód

B00181313

SUKL kódy

C62549

ID karty

3345

TOP