Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety tbl.mnd.48
Ušetríte až 1.27€

Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety tbl.mnd.48

7,74 

Na sklade už iba 2 (dostupné na objednávku)

Množstvo

Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety nátriumalginát, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan vápenatý 500 mg, 213 mg, 325 mg

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. § Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. § Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. § Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4. § Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete: 1. Čo je Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety 3. Ako užívať Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety 6. Obsah balenia a ďalšie informácie   ‌1. Čo je Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety a na čo sa používa

Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety je kombináciou dvoch antacíd (uhličitanu vápenatého a hydrogenuhličitanu sodného) a alginátu a pôsobí dvoma spôsobmi: 1. neutralizuje nadmerné množstvo žalúdočnej kyseliny, a tak vyvoláva úľavu od bolesti a tráviacich ťažkostí; 2. vytvára ochrannú vrstvu na povrchu obsahu žalúdka, a tým upokojuje pálivú bolesť na hrudi.

Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety sa používa na liečbu príznakov súvisiacich so žalúdočnou kyselinou pri gastroezofageálnom refluxe, ako je vracanie kyseliny do pažeráka a ústnej dutiny, pálenie záhy a porucha trávenia, ktoré sa môžu vyskytnúť napríklad po jedle alebo počas tehotenstva.   ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety

Neužívajte Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety: § ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia:

Predtým, ako začnete užívať Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety, obráťte sa na svojho lekára alebo, lekárnika: § ak máte závažnú poruchu funkcie obličiek; § ak máte poruchu rovnováhy elektrolytov spôsobujúcu nízku hladinu fosfátov v krvi (hypofosfatémia); § ak máte alebo ste niekedy mel(a) závažné ochorenie obličiek alebo srdcové ochorenie, pretože niektoré soli môžu tieto ochorenia nepriaznivo ovplyvňovať (poraďte sa s lekárom o obsahu týchto solí); § ak viete, že máte znížené množstvo žalúdočnej kyseliny, pretože tým môže byť účinok tohto lieku znížený.

Tak ako iné antacidá, aj užívanie Gavisconu Duo Efekt Žuvacie tablety môže maskovať príznaky iných závažnejších základných ochorení.

Ak príznaky pretrvávajú aj po 7 dňoch, poraďte sa so svojím lekárom.

Deti a dospievajúci

Nepodávajte tento liek deťom mladších ako 12 rokov, bez odporúčania lekára.

Existuje riziko zvýšenej hladiny sodíka v krvi (hypernatriémia) u detí, ktoré majú problémy s obličkami alebo, ktoré majú zápal žalúdka alebo čriev (gastroenteritída).

Iné lieky a Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte tento liek v priebehu dvoch hodín po užití iných liekov perorálne (ústami), pretože to môže ovplyvniť ich účinok.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tento liek môžete užívať v tehotenstve, počas dojčenia alebo ak plánujete otehotnieť. Tak ako u všetkých liekov dĺžka liečby má byť čo najkratšia.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Gaviscon Duo Efekt Žuvacie

Tieto liek obsahuje zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre pacientov s fenylketonúriou.

Tento liek obsahuje azorubicín (E 122), ktorý môže spôsobiť alergické reakcie.

Tento liek obsahuje 110,75 mg (4,82 mmol) sodíka v jednej dávke. Nutné vziať do úvahy u pacientov na diéte s nízkym obsahom sodíka.

Tento liek obsahuje 130 mg (3,25 mmol) vápnika v jednej dávke. Ak máte obličkové kamene alebo vysokú hladinu vápnika v krvi, je potrebné sa poradiť s lekárom.   ‌3. Ako užívať Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Na vnútorné použitie. Pred prehltnutím dôkladne rozžujte.

  • Dospelí vrátane starších pacientov a dospievajúci vo veku 12 rokov a viac: Pri výskyte príznakov užite dve až štyri tablety po jedle a pred spaním, až štyrikrát za deň.
  • Deti vo veku do 12 rokov:Užívať len na základe odporúčania lekára.

Ak užijete viac Gavisconu Duo Efekt Žuvacie tablety, ako máte

Ak užijete príliš veľa tohto lieku, je nepravdepodobné, že by vám to uškodilo. Môžete sa však cítiť nafúknutý. Ak príznaky neustupujú, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak zabudnete užiť Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, len pokračujte v užívaní, ako predtým.   ‌4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás objavia tieto vedľajšie účinky, prestaňte liek užívať a poraďte sa so svojím lekárom. Veľmi zriedkavá (u menej ako 1 z 10 000 používateľov) je alergická reakcia na zložky lieku. Príznakmi môžu byť bolesť brucha, hnačka, nevoľnosť, vracanie, kožná vyrážka, svrbenie, závrat, opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla a ťažkosti s dýchaním.

Hlásenie vedľajších účinkov:

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.   ‌5. Ako uchovávať Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C (25 °C pre balenie s odklápacím viečkom), v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.   ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety obsahuje:

Liečivá sú 250 mg nátriumalginátu; 106,5 mg hydrogenuhličitanu sodného a 187,5 mg uhličitanu vápenatého v každej žuvacej tablete.

Ďalšie zložky sú xylitol, (obsahuje sodnú soľ karmelózy), magnéziumstearát, makrogol 20 000, manitol (E 421), kopovidón, acesulfám draselný, aspartám (E 951), mentolová príchuť a azorubín (E 122).

Tento liek neobsahuje cukor ani glutén.

Ako vyzerá Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety a obsah balenia:

Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety sú ploché, okrúhle, dvojvrstvové tablety s mentolovou vôňou a príchuťou. Jedna vrstva tablety je ružová a mierne škvrnitá a druhá vrstva je biela.

Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety je dostupný v dvoch typoch obalov, v blistroch alebo v polypropylénovom obale.

  • Blister: blister obsahuje dve, štyri, šesť alebo osem zatavených tabliet.
  • Veľkosti balenia: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 62, 64 a 80 žuvacích tabliet.
  • Polypropylénový obal: polypropylénové obaly s odklápacím viečkom obsahujúce 8, 10, 12 alebo 16 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, 103-105 Bath Road, Berkshire, SL1 3UH, Slough, Veľká Británia

Výrobca:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Danson Lane, Hull, HU8 7DS, Veľká Británia

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Balenie produktu

TBL MND 48 (BLIS.PVC/PE/PVDC/AL)

Exspirácia produktu

2023-09-30

Šarža

ADD148

EAN

5000158070868

B - kód

B00179569

SUKL kódy

C06548

ID karty

74405

0

TOP