Glimbax aer.ora.1 x 15 ml
Ušetríte až 1.10€

Glimbax aer.ora.1 x 15 ml

6,64 

Na sklade už iba 1 (dostupné na objednávku)

Množstvo

Glimbax 0,148 g/100 ml orálna aerodisperzia diklofenak

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, predtým, než začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
  • Ak sa do 7. dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 1. Čo je Glimbax a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Glimbax 3. Ako používať Glimbax 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Glimbax 6. Obsah balenia a ďalšie informácie   ‌1. Čo je Glimbax a na čo sa používa

Glimbax obsahuje liečivo diklofenak, nesteroidový protizápalový liek (NSAID).

Pri systémovom podaní diklofenak vykazuje analgetický (bolesť tlmiaci), protizápalový a antipyretický (znižujúci horúčku) účinok. Pri lokálnej aplikácii, ako v prípade orálnej aerodisperzie, Glimbax vykazuje analgetický a protizápalový účinok. Glimbax sa používa na symptomatickú liečbu zápalov, aj bolestivých, v orofaryngeálnej dutine (gingivitída, stomatitída, faryngitída), tiež ako následok dentálnej terapie (extrakcia zubov alebo konzervatívna liečba).

Ak sa do siedmich dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.   ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Glimbax

Nepoužívajte Glimbax

  • ak ste alergický na liečivo (diklofenak) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
  • ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú alebo ktorýkoľvek iný nesteroidový protizápalový liek.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Glimbax, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Pri lokálnom používaní, najmä dlhodobom, sa môže vyvinúť precitlivenosť. Pri vzniku precitlivenosti treba používanie lieku Glimbax prerušiť a podľa potreby prijať vhodné terapeutické opatrenia.

Iné lieky a Glimbax

Zatiaľ neboli uskutočnené žiadne štúdie interakcií tohto lieku s inými liekmi určenými pre lokálne podávanie v ústnej dutine.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Počas tehotenstva a dojčenia môže byť liek používaný iba pod dohľadom lekára.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Glimbax nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Glimbax

Liek obsahuje nátriumbenzoát (E 211), ktorý môže mať mierne dráždivý účinok na pokožku, oči a sliznice.

  • Obsahuje sorbitol: ak vám lekár povedal, že trpíte na neznášanlivosť niektorých cukrov, informujte svojho lekára ešte predtým, ako začnete tento liek používať.
  • Obsahuje alkohol: tento liek obsahuje malé množstvo etanolu, menej než 100 mg v jednej dávke.

‌3. Ako používať Glimbax

Vždy používajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár alebo ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúča sa aplikovať 2 vstreky orálnej aerodisperzie 2-3-krát denne. Jedným vstrekom sa aplikuje 0,2 ml roztoku, čo zodpovedá 0,3 mg liečiva. Ak sa do 7 dní od začiatku podávania lieku príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.

Ak použijete viac lieku Glimbax ako máte

Náhodné neúmyselné prehltnutie jednej aplikovanej dávky orálnej aerodisperzie nie je pre pacienta zdraviu škodlivé.

Nie je známy žiadny prípad predávkovania liekom Glimbax.

Ak zabudnete použiť Glimbax

Ak zabudnete použiť Glimbax v plánovanom čase, nepoužite dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ostatné dávky používajte podľa odporúčaného dávkovacieho režimu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.   ‌4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Používanie liekov na miestne použitie, zvlášť dlhodobé, môže vyvolať mierne podráždenie ústnej sliznice.

Hlásenie vedľaších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.   ‌5. Ako uchovávať Glimbax

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Glimbax po dátume exspirácie uvedenom na škatuľke.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.   ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo obsahuje Glimbax

  • Liečivo je diklofenak. 1 ml orálnej aerodisperzie obsahuje 1,48 mg diklofenaku vo forme voľnej kyseliny.
  • Ďalšie zložky sú: cholín, nekryštalizujúci sorbitol, nátriumbenzoát, edetan disodný, acesulfam draselný, etanol 96%, broskyňová príchuť, mentolová príchuť, ponceau (E 124), hydroxid sodný, čistená voda.
Balenie produktu

AER ORA 1X15 ML (FL.SKL.HNEDA)

Exspirácia produktu

2023-10-31

Šarža

00275L

EAN

9003569010252

B - kód

B00175946

SUKL kódy

C7757A

ID karty

98117

0

TOP