Neo-angin čerešňa pas.ord.24

Písomná informácia pre používateľa neo-angin čerešňa tvrdé pastilky dichlórbenzénmetanol, amylmetakrezol, levomentol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
  • Ak sa do 3-4 dní nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete: 1. Čo je neo-angin čerešňa a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-angin čerešňu 3. Ako užívať neo-angin čerešňu 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať neo-angin čerešňu 6. Obsah balenia a ďalšie informácie   ‌1. Čo je neo-angin čerešňa a na čo sa používa neo-angin čerešňa je antiseptikum ústnej dutiny a hrdla.

Používa sa na podpornú liečbu zápalov slizníc hltanovej oblasti sprevádzaných charakteristickými príznakmi, ako sú bolesti hrdla, sčervenanie a opuch.   ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-angin čerešňu

Neužívajte neo-angin čerešňu:

  • ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku tohto lieku (uvedených v časti 6).
  • neo-angin čerešňa nie je vhodný pre deti do 6 rokov.

Upozornenia a opatrenia neo-angin čerešňa obsahuje 2,58 g sladidla izomaltu (náhrada cukru) v jednej pastilke, čo zodpovedá 6 kcal (26 kJ).

Izomalt môže mať mierne laxatívny účinok.

Iné lieky a neo-angin čerešňa

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vzájomné pôsobenia s inými liekmi nie sú známe. neo-angin čerešňa a jedlo a nápoje neo-angin čerešňa sa môže užívať kedykoľvek počas dňa nezávisle od jedla.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je potrebné zohľadniť osobitné okolnosti. neo-angin čerešňa obsahuje izomalt a farbivo košenilovú červenú A neo-angin čerešňa obsahuje sladidlo izomalt. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. neo-angin čerešňa obsahuje farbivo košenilovú červenú A, ktoré môže vyvolať alergické reakcie.   ‌3. Ako užívať neo-angin čerešňu

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

Ak vám lekár nedal iné odporúčanie, riaďte sa týmito pokynmi:

Dospelí a deti od 6 rokov nechajú pomaly rozpustiť 1 pastilku v ústach každé 2 – 3 hodiny. Maximálna denná dávka je 6 pastiliek.

Ak sa do 3-4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Ak užijete viac neo-anginu čerešňa, ako máte

Nehlásili sa žiadne prípady predávkovania.

Ak zabudnete užiť neo-angin čerešňu

Ak ste zabudli užiť neo-angin čerešňu, alebo ste užili menej pastiliek ako ste mali, pokračujte v užívaní nasledujúcou dávkou. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú pastilku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.   ‌4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Po užití neo-anginu čerešňa sa pozorovali nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi zriedkavé: – podráždenie ústnej a žalúdočnej sliznice

Neznáme: – alergické reakcie ako sú opuchy úst a jazyka.

Výskyt vedľajších účinkov sa hodnotí podľa nasledovných frekvencií:

Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.   ‌5. Ako uchovávať neo-angin čerešňu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.   ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo neo-angin čerešňa obsahuje

Liečivá sú: dichlórbenzénmetanol 1,20 mg, amylmetakrezol 0,60 mg, levomentol 5,90 mg

Ďalšie zložky sú: silica mäty piepornej, izomalt, kyselina vínna, košenilová červená A (E 124), indigokarmín (E 132), čerešňová aróma.

Balenie produktu

PAS ORD 24 (BLIS.PVC/PVDC/AL)

EAN

4008617150480

SUKL kódy

C67005

ID karty

28661

0

TOP