Nurofen 400 mg tbl.obd.12 x 400 mg

NUROFEN 400 mg obalené tablety ibuprofen       ‌1. ČO JE NUROFEN 400 MG A NA ČO SA POUŽÍVA

Nurofen 400 mg patrí medzi lieky označované ako analgetiká, antipyretiká, nesteroidové antireumatiká, t. j. lieky na tlmenie bolesti, horúčky a zápalu.

Liečivom lieku Nurofen 400 mg je ibuprofen, ktorý tlmí bolesti, má protizápalové účinky a znižuje zvýšenú teplotu. Ibuprofen zabraňuje tvorbe určitých látok (prostaglandínov), ktoré sa v organizme podieľajú na vzniku bolesti, zvýšenej teploty a zápalu.

Nurofen 400 mg sa používa na tlmenie miernych až stredne silných bolestí, ako je bolesť hlavy vrátane migrény, bolesť chrbtice, bolesť zubov, menštruačná bolesť, bolesť svalov a kĺbov, bolesť po operácii a pri prechladnutí a príznakoch chrípky.

Nurofen 400 mg tiež zmierňuje zápaly a znižuje teplotu pri horúčkovitých stavoch.

Liek je určený pre dospelých a deti nad 12 rokov.   ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, AKO UŽIJETE NUROFEN 400 MG

Neužívajte Nurofen 400 mg:

  • ak ste alergický/á na liečivo alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku uvedených v časti 6;
  • ak ste alergický/á na kyselinu acetylsalicylovú alebo niektoré iné lieky proti bolesti, čo sa prejavuje ako priedušková astma, alergická nádcha, opuch alebo žihľavka;
  • ak máte nebo ste v minulosti mal/a vred žalúdka, dvanástnika alebo sa u Vás objavilo krvácanie z tráviaceho traktu;
  • ak trpíte ťažkým ochorením pečene, obličiek alebo srdca;
  • ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

 

Čomu by ste sa mali vyhnúť, ak budete užívať tento liek:

Niektoré lieky, ktoré sa radia medzi takzvané antikoagulanciá (proti zrážaniu krvi) (napr. kyselina acetylsalicylová, warfarín, tiklopidín), niektoré lieky proti vysokému krvnému tlaku (ACE inhibítory, napr. kaptopril, blokátory betareceptorov, antagonisty angiotenzínu II) a dokonca aj niektoré iné lieky môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené liečbou ibuprofenom. Preto sa vždy poraďte s lekárom skôr, ako začnete užívať ibuprofen s inými liekmi.

Nurofen 400 mg a jedlo, nápoje a alkohol:

Tablety sa môžu užívať nezávisle na dobe jedla. Ak sa objavia tráviace ťažkosti, odporúča sa užívať liek počas jedla.

Počas liečby sa neodporúča piť alkoholické nápoje a fajčiť.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť:

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak ste v prvom a druhom trimestri (v prvých šiestich mesiacoch) tehotenstva a počas dojčenia sa liek môže užívať iba na odporúčanie lekára.

Nurofen 400 mg sa nesmie užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Pri krátkodobom užívaní odporučenej dávky lieku nie je potrebné prerušiť dojčenie.

Ženy, ktoré chcú otehotnieť, sa musia o možnosti užívania lieku poradiť s lekárom. Liek patrí do skupiny liekov, ktoré môžu poškodiť plodnosť u žien. Po prerušení užívania dôjde k úprave.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov:

V prípade jednorazového alebo krátkodobého užívania lieku nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.

Liek obsahuje sacharózu a sodík:

Tento liek obsahuje 232,2 mg (0,68 mmol) sacharózy v jednej tablete. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte ho pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje 25,1 mg (1,09 mmol) sodíka v jednej tablete. Má sa to vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.   ‌3. AKO UŽÍVAŤ NUROFEN 400 MG

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako Vám povedal Váš lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Nurofen 400 mg je určený iba na krátkodobé užívanie.

Užívajte najnižšie možné dávky a čo najkratší čas, ktorý je potrebný na potlačenie príznakov. Znížite tým pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov.

Dospelí a deti nad 12 rokov:

Počiatočná dávka je 1 tableta, ďalej sa užíva 1 tableta podľa potreby, najviac však 3 tablety denne. Odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 4 – 6 hodín.

Obalené tablety sa prehĺtajú celé a odporúča sa zapiť ich malým množstvom tekutiny.

Ak sa počas liečby objavia zažívacie problémy, liek užívajte počas jedla.

Ak je u detí a u dospievajúcich potrebné podávať tento liek dlhšie ako 3 dni alebo ak sa zhoršia príznaky ochorenia, musíte vyhľadať lekára.

Pokiaľ bolesť alebo horúčka počas liečby liekom Nurofen 400 mg neustúpia a pretrvávajú dlhšie ako 3 – 5 dní u dospelých, poraďte sa o ďalšom postupe so svojím lekárom.

Pokiaľ podávate Nurofen 400 mg dieťaťu nad 12 rokov, vyhľadajte lekára už po 3 dňoch.

Ak užijete viac lieku Nurofen 400 mg, ako máte:

Príznaky predávkovania môžu zahŕňať nevoľnosť a vracanie, bolesť brucha, krvácanie z tráviaceho traktu, hnačku, bolesť hlavy, závrate, zmätenosť až bezvedomie, ospalosť, nekľud, poruchy videnia, zvonenie v ušiach. Zriedkavo môže dôjsť ku zníženiu krvného tlaku nebo k vzniku metabolickej acidózy (závažnému prekysleniu organizmu) a zlyhaniu obličiek.

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití viacerých tabliet dieťaťom vyhľadajte lekára.

Ak zabudnete užiť Nurofen 400 mg:

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.   ‌4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. U starších pacientov sa môžu častejšie vyskytovať vedľajšie účinky a ich následky môžu byť závažnejšie.

Výskyt vedľajších účinkov je najnižší, ak sa užíva čo najnižšia účinná dávka po čo najkratšiu dobu.

Liek sa pri krátkodobom užívaní obvykle dobre znáša, napriek tomu sa počas liečby môžu vyskytnúť zažívacie problémy ako nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, nafukovanie, pálenie záhy, hnačka, zápcha; ďalej alergické reakcie so žihľavkou a svrbením; bolesť hlavy; zriedkavo sa môžu objaviť závrate; rôzne kožné vyrážky; rozmazané videnie; opuchy a vysoký krvný tlak.

Ak sa objaví alergická reakcia (žihľavka, svrbenie, astma, dýchavičnosť…), náhly opuch v okolí očí, zvieravý pocit na hrudníku alebo problémy s dýchaním; kožná vyrážka alebo zmeny na slizniciach; ďalej bolesť v nadbrušku či čierno sfarbená stolica, vracanie, hnačka, iné poruchy tráviaceho traktu alebo poruchy videnia, prerušte užívanie lieku a okamžite vyhľadajte lekára.

Lieky, ako je Nurofen 400 mg, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.   ‌5. AKO UCHOVÁVAŤ NUROFEN 400 MG

Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.   ‌6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Nurofen 400 mg obsahuje:

  • Liečivo je ibuprofen. Jedna obalená tableta obsahuje 400 mg ibuprofenu.
  • Ďalšie zložky sú sodná soľ kroskarmelózy, nátriumlaurylsulfát, trinátriumcitrát, kyselina steárová, koloidný oxid kremičitý, sodná soľ karmelózy, mastenec, disperzne sušená arabská guma, sacharóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, červený atrament.

Ako vyzerá Nurofen 400 mg a obsah balenia:

Nurofen 400 mg sú biele až takmer biele hladké obalené tablety s červeným nápisom „NUROFEN 400“ na jednej strane.

Liek je dostupný v baleniach 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 a 48 obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 103-105 Bath Road, SL1 3HU Slough, Berkshire

Veľká Británia

Balenie produktu

TBL OBD 12X400 MG (BLIS.)

EAN

5000167021684

SUKL kódy

C27946

ID karty

2717

0

TOP