Nurofen pre deti jahoda sus.por.1 x 200 ml
Ušetríte až 1.37€

Nurofen pre deti jahoda sus.por.1 x 200 ml

8,28 

Na sklade už iba 2 (dostupné na objednávku)

Množstvo

Nurofen pre deti Jahoda perorálna suspenzia ibuprofen

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u Vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 • Ak sa Vaše dieťa do 24 hodín v prípade dojčiat vo veku 3 – 5 mesiacov a do 3 dní u detí od 6 mesiacov a dospievajúcich nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie,, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 1. Čo je Nurofen pre deti Jahoda a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nurofen pre deti Jahoda 3. Ako používať Nurofen pre deti Jahoda 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Nurofen pre deti Jahoda 6. Obsah balenia a ďalšie informácie   ‌1. Čo je Nurofen pre deti Jahoda a na čo sa používa

Nurofen pre deti Jahodaobsahuje liečivo ibuprofen, ktorý patrí do skupiny tzv. nesteroidových antireumatík. Zabraňuje tvorbe látok zodpovedných za vznik bolesti a zápalu. Svojím pôsobením znižuje teplotu, zmierňuje zápal rôzneho pôvodu a tlmí mierne až stredne silné bolesti.

Nurofen pre deti Jahodasa používa na zníženie teploty (vrátane horúčky vzniknutej po očkovaní), ďalej sa používa na tlmenie miernych až stredne silných bolestí, ako sú bolesti hlavy, bolesti zubov alebo uší, bolesti hrdla, bolesti spojené s podvrtnutím alebo pomliaždením.   ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nurofen pre deti Jahoda

Nepoužívajte Nurofen pre deti Jahoda u dieťaťa:

 • – ak je alergické na ibuprofen alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
 • – ak sa u dieťaťa v súčasnosti alebo v minulosti vyskytol žalúdkový alebo dvanástnikový vred alebo iné závažné ochorenie tráviacej sústavy;
 • – ak sa u dieťaťa v minulosti objavili alergické reakcie po užití ibuprofenu, kyseliny acetylsalicylovej alebo iných protizápalových nesteroidových liečiv, prejavujúcich sa ako astma, nádcha alebo žihľavka;
 • – ak už užíva iné protizápalové lieky;
 • – ak má závažné ochorenie srdca, pečene alebo obličiek.

Liek nepodávajte deťom mladším ako 3 mesiace.

Liek nesmú užívať ženy v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Lieky, ako je Nurofen pre deti Jahoda, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku 20 – 30 mg/kg telesnej hmotnosti alebo dĺžku liečby 3 dni.

Ak má Vaše dieťa, prípadne máte Vy problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar), poraďte sa o liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Upozornenia a opatrenia:

Predtým, ako začnete užívať Nurofen pre deti Jahoda, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak má dieťa ochorenie imunitného systému (systémový lupus erythematosus, zmiešaná kolagenóza = ochorenie spojivových tkanív);
 • ak má prieduškovú astmu, poruchu zrážavosti krvi, vysoký krvný tlak alebo ochorenie obličiek, pečene alebo srdca;

‌- ak má chronické zápalové ochorenie čriev;

 • ak užíva pravidelne nejaké ďalšie lieky;
 • u dehydratovaných detí a dospievajúcich existuje riziko poškodenia obličiek.

Ak má Vaše dieťa poruchu funkcie obličiek, pečene, srdcové ochorenie alebo užíva nejaké ďalšie lieky, ako napríklad diuretiká (lieky na odvodnenie), kortikosteroidy, antikoagulanciá (lieky proti zrážavosti krvi), musíte sa o možnosti podávania Nurofenupre deti Jahoda poradiť s lekárom.

Ak sa prejavia u dieťaťa bolesti brucha, čierno sfarbená stolica, vracanie, hnačka alebo iné poruchy tráviacej sústavy, ďalej vyrážka alebo akékoľvek prejavy precitlivenosti, prestaňte dieťaťu liek podávať a vyhľadajte lekára.

Liek podávajte čo najkratšiu dobu a v čo najnižšej účinnej dávke, ktorá je potrebná na potlačenie príznakov ochorenia.

Pokiaľ by liek užívali dospelí, platia pre nich rovnaké obmedzenia. U starších pacientov sa môžu častejšie vyskytovať vedľajšie účinky a ich následky môžu byť závažnejšie.

Liek patrí do skupiny liekov (nesteroidové antireumatiká), ktoré môžu mať negatívny vplyv na plodnosť žien. Po prerušení užívania však tento vplyv zmizne.

Iné lieky a Nurofen pre deti Jahoda:

Ak Vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lieky znižujúce zrážavosť krvi v kombinácii s ibuprofenom zvyšujú riziko krvácania. Kyselina acetylsalicylová a iné protizápalové lieky a kortikoidy zvyšujú riziko výskytu vedľajších účinkov ibuprofenu v oblasti zažívacieho traktu, vrátane krvácania a vzniku žalúdkového vredu. Ibuprofen môže znižovať účinok močopudných liekov a liekov používaných na liečbu vysokého krvného tlaku. Preto musí Vaše dieťa prijímať dostatočné množstvo tekutín.

Čomu sa máte vyhnúť, ak bude Vaše dieťa alebo Vy užívať tento liek:

Niektoré lieky s antikoagulačným účinkom (proti zrážaniu krvi) (napr. kyselina acetylsalicylová, warfarín, tiklopidín), niektoré lieky proti vysokému krvnému tlaku (ACE inhibítory, napr. kaptopril, blokátory betareceptorov, antagonisty angiotenzínu II), a dokonca aj niektoré iné lieky môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené liečbou ibuprofenom. Preto sa vždy poraďte s lekárom predtým, ako začnete používať ibuprofen s inými liekmi.

Nurofen pre deti Jahoda a jedlo a nápoje:

Liek sa užíva nezávisle od príjmu potravy. Pokiaľ sa vyskytnú tráviace problémy, odporúča sa užívať ho počas jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť:

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.

Ženy v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva nemajú užívať liek bez súhlasu lekára. V posledných troch mesiacoch tehotenstva sa liek nesmie užívať vôbec.

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.

Dojčiace ženy nemajú užívať liek bez súhlasu lekára.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov:

Ak liek užíva dospelý, nemá vplyv na jeho schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Nurofen pre deti Jahoda obsahuje maltitolový sirup.

Ak Vám Váš lekár povedal, že Vaše dieťa neznáša niektoré cukry, kontaktujte lekára pred užitím tohto lieku.

Informujte lekára alebo lekárnika, pokiaľ Vaše dieťa užíva dlhodobo akékoľvek lieky.   ‌3. Ako používať Nurofen pre deti Jahoda

Vždy užívajte tento liek presne podľa pokynov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako Vám povedal Váš lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Liek podávajte v čo najnižšej účinnej dávke a čo najkratší čas.

Pred použitím treba obsah fľaštičky poriadne zatrepať.

Fľaštička má bezpečnostný uzáver, ktorý zabraňuje otvoreniu deťmi. Otvoríte ho tak, že uzáver stlačíte pevne smerom nadol a odskrutkujete proti smeru hodinových ručičiek. Po použití treba uzáver pevne zaskrutkovať.

Súčasťou každého balenia je dávkovacia trubička, pomocou ktorej možno presne odmerať dávku od 0,5 ml do 5 ml suspenzie po 0,5 ml.

Ako sa pracuje s dávkovacou trubičkou? 1. Zatlačte trubičku pevne do hrdla fľaštičky. 2. Obsah fľaštičky dobre zatrepte. 3. Na naplnenie dávkovacej trubičky otočte fľaštičku hore dnom a vyťahovaním piestu natiahnite do trubičky požadované množstvo suspenzie podľa značenia na trubičke. 4. Otočte fľaštičku opäť hrdlom nahor a vytiahnite trubičku z hrdla fľaštičky. 5. Koniec dávkovacej trubičky vložte do úst dieťaťa a jemným tlakom na piest pomaly vstreknite suspenziu do úst dieťaťa.

Po použití opäť fľaštičku dobre uzatvorte. Dávkovaciu trubičku umyte teplou vodou a nechajte uschnúť. Uchovávajte dávkovaciu trubičku i fľaštičku s liekom mimo dohľadu a dosahu detí.

Dávkovanie pri horúčkovitých a bolestivých stavoch:

Odporúčaná denná dávka lieku je 20 – 30 mg/kg telesnej hmotnosti počas jedného dňa v oddelených dávkach.

Dávkovanie podľa veku dieťaťa: 3 – 12 mesiacov: 2,5 ml suspenzie 3-krát počas 24 hodín 1 – 2 roky: 2,5 ml suspenzie 3 ‑ 4-krát počas 24 hodín 3 – 7 rokov: 5 ml suspenzie 3 ‑ 4-krát počas 24 hodín 8 – 12 rokov: 5 – 10 ml suspenzie 3 ‑ 4-krát počas 24 hodín

Orientačný príklad dávkovania podľa hmotnosti dieťaťa (v tabuľke sú vypočítané denné dávky s použitím dolnej hranice odporúčaného množstva ibuprofenu 20 mg/kg/deň):

Hmotnosť (kg)

Dávka ibuprofenu/deň (mg)

Množstvo suspenzie/deň (ml) 6 120 6 8 160 8 10 200 10 12 240 12 14 280 14 16 320 16 18 360 18 20 400 20 30 max 500* max 25 ml* *Maximálna denná dávka podaná dieťaťu s telesnou hmotnosťou do 30 kg nesmie prekročiť 5 naplnených trubičiek (500 mg ibuprofenu).

Celkovú dennú dávku rozdeľte do 3 až 4 jednotlivých dávok, pričom odstup medzi jednotlivými dávkami musí byť 6 hodín. Nepodávajte deťom do 3 mesiacov.

Dávkovanie pri horúčke, ktorá vznikla po očkovaní:

V prípade horúčky po očkovaní je možné podať 2,5 ml suspenzie. Pokiaľ horúčka neklesá, dávka 2,5 ml sa môže zopakovať po 6 hodinách.

Nepodávajte viac ako 2-krát 2,5 ml suspenzie počas 24 hodín.

Ak teplota neklesne ani po druhej dávke, ďalšiu dávku nepodávajte a o ďalšom postupe sa poraďte s lekárom.

Ak máte dojem, že účinok Nurofenupre deti Jahoda je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

U dojčiat vo veku 3 – 5 mesiacov je potrebné vyhľadať lekára okamžite pri zhoršení príznakov ochorenia alebo, ak príznaky pretrvávajú, do 24 hodín.

Ak je u detí od 6 mesiacov a u dospievajúcich potrebné podávať tento liek dlhšie ako 3 dni alebo ak sa zhoršia príznaky ochorenia, musíte vyhľadať lekára.

Ak podáte dieťaťu viac Nurofenu pre deti Jahoda, ako máte:

Pokiaľ dôjde k predávkovaniu alebo náhodnému užitiu väčšieho množstva, ako je odporučené množstvo lieku dieťaťom, vyhľadajte lekára.

Ak zabudnete dieťaťu podať Nurofen pre deti Jahoda:

Nepodávajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.   ‌4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liek sa obvykle dobre znáša, napriek tomu sa počas liečby môžu vyskytnúť zažívacie problémy ako bolesti brucha, pocit na vracanie, vracanie alebo hnačka.

Ďalej sa môžu objaviť alergické reakcie, ako napr. žihľavka, svrbenie kože, zhoršenie príznakov prieduškovej astmy.

Pokiaľ sa u dieťaťa vyskytnú akékoľvek z týchto problémov alebo iné neobvyklé príznaky, prestaňte liek podávať a kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Pokiaľ sa vyskytnú závažnejšie príznaky ako obličkové problémy, náhly opuch tváre, pocit tiesne na hrudníku alebo dýchacie problémy, bolesti v nadbrušku alebo čierne sfarbená stolica, prerušte užívanie lieku a ihneď vyhľadajte lekára.

Lieky, ako je Nurofenpre deti Jahoda, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.

Hlásenie vedľajších účinkov:

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.   ‌5. Ako uchovávať Nurofen pre deti Jahoda

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky uchovávania.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Spotrebujte do 6 mesiacov po prvom otvorení.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.   ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Nurofen pre deti Jahoda obsahuje:

 • Liečivo je ibuprofenum (ibuprofen) 100 mg v 5 ml suspenzie.
 • Ďalšie zložky sú monohydrát kyseliny citrónovej, trinátriumcitrát, chlorid sodný, dihydrát sodnej soli sacharínu, domiféniumbromid, polysorbát 80, maltitolový sirup, xantánová živica, jahodová aróma, glycerol, čistená voda.

Ako vyzerá Nurofen pre deti Jahoda a obsah balenia:

Nurofen pre deti je takmer biela sirupovitá suspenzia s jahodovou príchuťou.

Liek sa dodáva v balení 100 ml, 150 ml alebo 200 ml suspenzie.

Balenie produktu

SUS POR 1X200 ML (PET FL.+ DAVK.TRUB.)

Exspirácia produktu

2023-06-30

Šarža

016162

EAN

5000158067356

B - kód

B00163481

SUKL kódy

C81769

ID karty

60152

0

TOP