Panadol Novum 500 mg tbl.flm.24 x 500 mg
Ušetríte až 0.33€

Panadol Novum 500 mg tbl.flm.24 x 500 mg

1,72 

Na sklade už iba 2

Množstvo

Panadol Novum 500 mg filmom obalené tablety paracetamol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia v prípade horúčky do 3 dní a v prípade bolesti do 5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 1. Čo je Panadol Novum 500 mg a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Novum 500 mg 3. Ako užívať Panadol Novum 500 mg 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Panadol Novum 500 mg 6. Obsah balenia a ďalšie informácie   ‌1. Čo je Panadol Novum 500 mg a na čo sa používa

Panadol Novum 500 mg obsahuje paracetamol, liečivo proti bolesti aj horúčke. Panadol Novum 500 mg sa vstrebáva rýchlejšie než štandardné tablety s paracetamolom, liečivo sa uvoľňuje už 5 minút po užití.

Panadol Novum 500 mg nedráždi žalúdok, nespôsobuje krvácanie a môžu ho užívať aj pacienti so žalúdočnými a dvanástnikovými vredmi a osoby, ktoré sú alergické na kyselinu acetylsalicylovú.

Panadol Novum 500 mg je určený na zmiernenie miernej až stredne silnej bolesti, napr. pri bolesti hlavy, migréne, bolesti chrbta, zubov, bolesti pri menštruácii. Panadol Novum 500 mg prináša úľavu pri nepríjemných príznakoch chrípky a prechladnutia, ako je bolesť svalov, kĺbov a bolesť hrdla a znižuje horúčku.

Len na odporučenie lekára sa liek môže užívať na potlačenie bolesti pri niektorých reumatických ochoreniach, napr. artróze (degeneratívne ochorenie kĺbov) a neuralgii (bolesť pociťovaná v oblasti nervu).

Panadol Novum 500 mg je vhodný pre dospelých, mladistvých a deti od 6 rokov.   ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Novum 500 mg

Neužívajte Panadol Novum 500 mg

 • keď ste alergický na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 • keď máte žltačku, ťažké zlyhávanie pečene a pri ťažkej hemolytickej anémii (málokrvnosť z rozpadu červených krviniek).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Panadol Novum 500 mg, obráťte sa na svojho lekára:

 • ak trpíte zmenami funkcie pečene;
 • ak dlhodobo užívate vyššie dávky Panadolu Novum 500 mg je nutná pravidelná kontrola funkcie pečene. Nebezpečenstvo predávkovania je vyššie u pacientov s ochorením pečene.
 • Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje. Dlhodobé požívanie alkoholu významne zvyšuje riziko poškodenia pečene paracetamolom.
 • Paracetamol sa musí užívať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s vrodeným nedostatkom enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy v červených krvinkách a u pacientov s poruchou funkcie obličiek, ktorí môžu užívať liek len na odporučenie lekára, pretože je u nich nevyhnutné, aby užívali nižšie dávky.

Vzhľadom na množstvo liečiva v lieku nie je Panadol Novum 500 mg vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov.

Iné lieky a Panadol Novum 500 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky lieku Panadol Novum 500 mg a účinky iných súbežne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Váš lekár má byť preto informovaný o všetkých liekoch, ktoré užívate, alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky predpis alebo bez neho. Skôr ako začnete spolu s liekom Panadol Novum 500 mg užívať nejaký liek bez lekárskeho predpisu, poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom.

Súbežné dlhodobé užívanie Panadolu Novum 500 mg a kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidných protizápalových liekov môže viesť k poruchou funkcie obličiek.

Súbežné užívanie Panadolu Novum 500 mg a pitie alkoholických nápojov môže spôsobiť poruchu funkcie pečene. Neužívajte súbežne iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol.

Rýchlosť vstrebávania paracetamolu sa môže zvýšiť metoklopramidom alebo domperidónom a znížiť cholestyramínom. Dlhodobé užívanie vyšších dávok paracetamolu môže zvýšiť účinok liekov typu warfarínu pôsobiacich proti zrážaniu krvi. Občasné užívanie nemá významný účinok. Paracetamol sa nemá kombinovať s látkami poškodzujúcimi pečeň (niektoré lieky, alkohol). Niektoré látky zvyšujúce činnosť oxidačných enzýmov v pečeni (rifampicín, fenobarbital) môžu zvýšiť toxicitu paracetamolu.

Panadol Novum 500 mg a jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby sa nesmie požívať alkohol. Dlhodobé požívanie alkoholu významne zvyšuje riziko poruchou funkcie pečene. Ak máte problémy s alkoholom, pred začiatkom liečby sa poraďte s lekárom.

Liek sa môže užívať nezávisle od jedla. Užívanie po jedle môže viesť k zníženému účinku paracetamolu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotné ženy môžu liek užívať len po porade s lekárom. Počas dojčenia možno liek užívať jeden deň, dlhšie len po porade s lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Panadol Novum 500 mg nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Panadolu Novum 500 mg obsahuje parabény, v dôsledku toho môže vyvolať alergické reakcie (niekedy oneskorené).   ‌3. Ako užívať Panadol Novum 500 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liek je určený na vnútorné použitie.

Dospelí (vrátane starších osôb) a dospievajúci od 15 rokov 1-2 tablety podľa potreby s časovým odstupom najmenej 4 hodiny. Jedna tableta je vhodná pre osoby s telesnou hmotnosťou 34-60 kg, 2 tablety pre osoby s telesnou hmotnosťou nad 60 kg.

Najvyššia jednotlivá dávka je 1 g (2 tablety), maximálna denná dávka sú 4 g (8 tabliet).

Pri dlhodobej liečbe (dlhšie ako 10 dní) nemá počas 24 hodín dávka prekročiť 2,5 g (5 tabliet).

Deti a dospievajúci do 15 rokov

Dospievajúci 12-15 rokov: 500 mg paracetamolu (1 tableta) s časovým odstupom najmenej 4-6 hodín.

Maximálna denná dávka sú 3 g (6 tabliet).

Deti 6-12 rokov: 250-500 mg paracetamolu (pol tablety až 1 tableta). Jednotlivá dávka je pol tablety pre deti s hmotnosťou 21-32 kg, 1 tableta pre deti s hmotnosťou od 33 kg. Jednotlivé dávky podávajte s časovým odstupom najmenej 4-6 hodín.

Maximálna denná dávka pri hmotnosti 21-24 kg je 1,25 g (2 a pol tablety), maximálna denná dávka pri hmotnosti 25-32 kg je 1,5 g (3 tablety), pri hmotnosti 33-40 kg je maximálna denná dávka 2 g (4 tablety).

Medzi dávkami sa musí dodržať minimálny interval 4 hodiny.

Liek nie je určený deťom mladším ako 6 rokov.

U pacientov s poruhou funkcie obličiek určí dávkovanie lekár.

Upozornenie: Užívanie vyšších než odporučených dávok môže viesť k riziku závažného porucha funkcie pečene. Neužívajte tento liek bez odporučenia lekára, ak máte problémy s požívaním alkoholu alebo máte ochorenie pečene či užívate akékoľvek iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol.

Ak nedôjde pri liečbe liekom Panadol Novum 500 mg do 3 dní k zníženiu horúčky a do 5 dní k ústupu bolesti alebo sa naopak ťažkosti zhoršia, vyskytnú sa nové príznaky či neobvyklé reakcie, poraďte sa o ďalšej liečbe s lekárom. Tento liek užívajte bez porady s lekárom najdlhšie 7 dní, deti 3 dni.

Počas liečby nepite alkoholické nápoje.

Ak užijete viac Panadolu Novum 500 mg, ako máte

Vo všetkých prípadoch podozrenia na predávkovanie, ktoré sa môže prejaviť pocitom na vracanie, vracaním a bledosťou alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom vyhľadajte ihneď svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie. Ukážte im užité balenie a túto písomnú informáciu pre používateľa.

Ak zabudnete užiť Panadol Novum 500 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Užite zvyčajnú dávku lieku hneď, ako si na to spomeniete a prípadnú ďalšiu dávku užite s časovým odstupom uvedeným v časti 3. vyššie.   ‌4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa liek užíva v odporučených dávkach zvyčajne je dobre znášaný, ale môžu sa vyskytnúť kožné vyrážky, dýchavičnosť alebo poruchy krvotvorby. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť žalúdočné ťažkosti typu tlaku a bolesti žalúdka.

Prestaňte liek užívať a informujte ihneď svojho lekára, ak sa u vás objavia nasledujúce ťažkosti: · Alergické reakcie, ktoré môžu byť závažné, vrátane kožnej vyrážky, svrbenia, niekedy s opuchom pier alebo tváre alebo dýchacie ťažkosti. · Kožné vyrážky alebo odlupovanie kože alebo vriedky v ústach. · Problémy s dýchaním. Pravdepodobnosť výskytu týchto vedľajších účinkov je vyššie, ak ste problémy s dýchaním mali už skôr po užití iných liekov proti bolesti (napr. ibuprofén alebo kyselina acetylsalicylová). · Nezvyčajná tvorba modrín alebo krvácanie.

Tieto účinky se budú pravdepodobne vyskytovať len zriedkavo.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.   ‌5. Ako uchovávať Panadol Novum 500 mg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.   ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Panadol Novum 500 mg obsahuje

 • Liečivo je paracetamol. Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.
 • Ďalšie zložky sú predželatínovaný kukuričný škrob, uhličitan vápenatý, kyselina alginová, krospovidón typ A, povidón 25, magnéziumstearát, koloidný bezvodý oxid kremičitý, zmes sodných solí parabénov, karnaubský vosk, sústava na obaľovanie Opadry YS-1-7003 biela (obsahuje oxid titaničitý (E171), hypromelózu, makrogol, polysorbát 80), čistená voda.

Ako vyzerá Panadol Novum 500 mg a obsah balenia

Biele až takmer biele oválne filmom obalené tablety so skosenými hranami. Na jednej strane vyrazené „p“ v krúžku, na druhej strane deliaca ryha. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Veľkosť balenia: 10, 12, 20, 24, 30 alebo 48 tabliet v blistri a papierovej škatuľke. (Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis).

Balenie produktu

TBL FLM 24X500 MG (BLIS.PVC/AL/PET-NEPRIEHLAD.)

Exspirácia produktu

2024-09-30

Šarža

863E

EAN

5054563082534

B - kód

B00188513

SUKL kódy

C7230C

ID karty

126458

TOP