Sensilux int.opo.1 x 10 ml/5 mg

Očná roztoková instilácia

Tetryzolíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Sensilux obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 2 dní, musíte kontaktovať lekára.
 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete: 1. Čo je Sensilux a na čo sa používa 2. Skôr ako použijete Sensilux 3. Ako používať Sensilux 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Sensilux 6. Ďalšie informácie ‌1. ČO JE Sensilux A NA ČO SA POUŽÍVA

A NA ČO SA POUŽÍVA

Sensilux je roztok na podanie do oka. Obsahuje liečivú látku tetryzolíniumchlorid.

Liek Sensilux zmierňuje opuch, prekrvenie spojovky, pocit pálenia, podráždenia, svrbenia a bolesti, prispieva k úľave pri menších podráždeniach očí, ktoré nie sú infekčného pôvodu. Tetryzolín vyvoláva dlhodobé stiahnutie ciev (vazokonstrikciu) očných spojoviek. Rutozid je látka prírodného pôvodu, ktorá priaznivo pôsobí na stenu najmenších ciev, zväčšuje ich odolnosť a normalizuje ich priepustnosť.

Sensilux sa používa pri opuchu, prekrvení a podráždení očných spojoviek vyvolanom vetrom, prachom, svetlom, dymom, chlórovanou vodou, kozmetickými prípravkami alebo kontaktnými šošovkami. Používa sa aj na odstránenie príznakov alergických zápalových ochorení ako je senná nádcha a precitlivenosť na peľ.

Liek môžu používať dospelí, mladiství a deti od 7 rokov. ‌2. SKÔR AKO POUŽIJETE Sensilux

Nepoužívajte Sensilux

 • keď ste alergický (precitlivený) na tetryzolíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku
 • pri infekčných očných zápaloch vírusového alebo bakteriálneho pôvodu
 • pri suchom zápale spojovky a rohovky
 • pri zníženej tvorbe sĺz
 • ak ste pacient so zeleným zákalom (glaukómom) s úzkym uhlom
 • liek sa nesmie podávať deťom mladším ako 2 roky

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Sensiluxu

 • u žien v období tehotenstva a v období dojčenia (liek môže byť používaný, ale iba zo zvlášť závažných dôvodov a užívanie je možné iba so súhlasom lekára)
 • u detí od 2 do 7 rokov (liek môže byť podávaný, ale iba zo zvlášť závažných dôvodov a užívanie je možné iba so súhlasom lekára)
 • u pacientov so závažnými ochoreniami srdca a ciev (poruchy srdcového rytmu, srdcová nedostatočnosť, vysoký krvný tlak atď.)
 • u pacientov s metabolickou poruchou (cukrovka, zvýšená činnosť štítnej žľazy)
 • u pacientov užívajúcich inhibítory monoaminooxidázy (niektoré lieky užívané pri liečbe depresie)
 • u pacientov užívajúcich lieky, ktoré môžu zvyšovať krvný tlak

V uvedených prípadoch sa pre používaním lieku poraďte s lekárom.

Používanie iných liekov

Účinky lieku Sensilux a účinky iných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.

Ak Vám iný lekár bude chcieť predpísať nový liek, informujte ho, že používate Sensilux očnú roztokovú instiláciu.

Je veľmi dôležité, aby Váš lekár vedel, že užívate lieky na liečbu depresie alebo lieky, ktoré môžu zvyšovať krvný tlak.

Ak používate aj iné očné lieky, poraďte sa o vhodnosti ich súčasného používania s očným lekárom.

Všeobecne sa odporúča, aby medzi použitím lieku Sensilux a inými liekmi bol dodržaný najmenej päťminútový interval.

Používanie Sensiluxu s jedlom a nápojmi

Nakoľko sa jedná o očnú roztokovú instiláciu, nemá jej používanie žiadnu väzbu na jedlo a pitie.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Tehotenstvo

Liek v období tehotenstva môže byť používaný, ale iba zo zvlášť závažných dôvodov a užívanie je možné iba so súhlasom lekára.

Dojčenie

Liek v období dojčenia môže byť používaný, ale iba zo zvlášť závažných dôvodov a užívanie je možné iba so súhlasom lekára.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek ojedinele môže vyvolať rozšírenie zreníc a rozmazané videnie. Schopnosť pracovať vo výškach, riadiť motorové vozidlo, obsluhovať stroje je v takom prípade zhoršená.

Vykonávať vyššie uvedené činnosti je možné až po úplnom vymiznutí rozmazaného videnia spôsobeného rozšírením zrenice prípadné iných nežiaducich účinkov lieku.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Sensiluxu

Liek obsahuje konzervačnú látku – benzalkóniumchlorid. Súčasne s používaním lieku Sensilux nemožno nosiť mäkké kontaktné šošovky. Tvrdé kontaktné šošovky treba z oka vybrať a nasadiť ich späť najskôr za 20 minút po nakvapkaní lieku. ‌3. AKO POUŽÍVAŤ Sensilux

Vždy používajte Sensilux presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

V prípade ak Vám dávkovanie neurčil lekár, zvyčajne sa liek Sensilux používa nasledovne:

Dospelí:

Zvyčajne sa do spojovkového vaku vkvapkávajú 1-2 kvapky 2-3-krát denne.

Dĺžka používania je individuálna, avšak sa neodporúča prekročiť 14 dní nepretržitého používania. Liečbu je vhodné ukončiť po odznení ťažkostí. Nepravidelne je možné liek používať bez obmedzenia.

Deti od 7 rokov:

Ak lekár neurčí inak, vkvapkáva sa do spojovkového vaku 1 kvapka 1-2-krát denne.

Bez porady s lekárom sa neodporúča nepretržite používať očnú roztokovú instiláciu Sensilux dlhšie ako 14 dní.

Ak sa do dvoch dní príznaky ochorenia nezlepšia alebo sa naopak zhoršia je potrebné používanie lieku prerušiť a poradiť sa s lekárom.

Očná roztoková instilácia Sensilux je určená na liečbu miernych očných podráždení, preto akékoľvek podráždenie očí v dôsledku závažnejších príčin, ako sú infekčné ochorenia, prítomnosť cudzieho telieska alebo poškodenie rohovky chemikáliami, si vyžaduje lekárske vyšetrenie.

Nositelia kontaktných šošoviek

Ak nosíte kontaktné šošovky, mali by ste si ich pred vkvapnutím Sensiluxu vybrať. Po vkvapnutí Sensiluxu počkajte aspoň 20 minút pred opätovným vložením kontaktných šošoviek.

Inštrukcie pre aplikáciu 1. Umyte si ruky a pohodlne sa posaďte alebo postavte. 2. Odskrutkujte uzáver so závitom. 3. Pridržiavajte fľaštičku smerom nadol, medzi palcom a ostatnými prstami. 4. Ukazovákom jemne potiahnite spodné viečko postihnutého oka. 5. Priblížte koniec kvapkadla blízko k Vášmu oku, ale tak, aby sa nedotklo oka alebo jeho okolitých oblastí. 6. Jemne stlačte fľaštičku, aby sa do Vášho oka dostala len jedna alebo 2 kvapky, potom uvoľnite spodné viečko. 7. Prstom pritlačte kútik postihnutého oka pri nose. Podržte 1 minútu so zatvoreným okom. 8. Ak Vám to lekár povedal, postup opakujte aj pre druhé oko. 9. Bezprostredne po použití nasaďte pevne uzáver späť na fľaštičku.

Ak použijete viac Sensiluxu ako máte

Pri predpísanom dávkovaní je predávkovanie prakticky vylúčené.

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom privolajte ihneď lekársku pomoc.

U malých detí je zvýšené riziko predávkovania predovšetkým pokiaľ liek Sensilux omylom prehltnú. Príznakmi predávkovania sú útlm, ospalosť, alebo i podráždenie, nepravidelná srdcová činnosť, zmeny krvného tlaku a telesnej teploty.

Ak zabudnete použiť Sensilux

Začnite s používaním ihneď ako si spomeniete. Ďalej pokračujte v predpísanom dávkovaní v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Sensilux

Ak sa do dvoch dní príznaky ochorenia nezlepšia alebo sa naopak zhoršia je potrebné používanie lieku prerušiť a poradiť sa s lekárom.

Bez porady s lekárom sa neodporúča nepretržite používať očnú roztokovú instiláciu Sensilux dlhšie ako 14 dní. Liečbu je vhodné ukončiť po odznení ťažkostí. Nepravidelne je možné liek používať bez obmedzenia.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. ‌4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Sensilux môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Sensilux je zvyčajne veľmi dobre znášaný, niekedy však môže vyvolať vedľajšie účinky:

Pri nadmernom používaní (príliš dlho, alebo príliš často) sa môže objaviť reaktívne prekrvenie, podráždenie spojovky, pichanie a pálenie v oku. Ojedinelo sa môže vyskytnúť rozšírenie zreníc, rozmazané videnie alebo reakcia z precitlivenosti.

Výskyt celkových nežiaducich účinkov (poruchy srdcového rytmu, vysoký krvný tlak, dýchacie ťažkosti, závrat, bolesť hlavy, nespavosť a pod.) je veľmi zriedkavý a je možný predovšetkým pri nesprávnom a nadmernom používaní.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi. ‌5. AKO UCHOVÁVAŤ Sensilux

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Chrániť pred svetlom.

Chrániť pred chladom a mrazom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Sensilux po uplynutí dátumu exspirácie, ktorý je uvedený na štítku alebo na škatuľke pod skratkou EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nepoužívajte Sensilux ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku alebo ochranného pruhu pri prvom otváraní fľaštičky. V takomto prípade vráťte liek naspäť do lekárne.

Po prvom otvorení spotrebujte do 28 dní.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. ‌6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Sensilux obsahuje

 • Liečivo je tetryzolini hydrochloridum (tetryzolíniumchlorid) 0,5 mg v 1ml roztoku.
 • Ďalšie zložky sú:

Rutosidum trihydricum (trihydrát rutozidu), benzalkonii chloridum (benzalkóniumchlorid) konzervačná prísada, natrii chloridum (chlorid sodný), acidum boricum (kyselina boritá), borax (bórax), dinatrii edetas dihydricus (dihydrát edetanu disodného), acidum hydrochloridum (kyselina chlorovodíková), aqua purificata (čistená voda).

Ako vyzerá Sensilux a obsah balenia 1 ´ 10 ml, 1 x 5 ml (polyetylénová fľaštička s kvapkadlom) 1 ´ 10 ml (sklenená fľaštička s kvapkadlom)

Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Balenie produktu

INT OPO 1X10 ML/5 MG (FL.PE)

EAN

8588000227563

SUKL kódy

C33488

ID karty

3939