Tantum Verde 0,15% sol.ora.1 x 120 ml

TANTUM VERDE 0,15 % 1,5 mg/ ml orálny roztok benzydamíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
  • Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete: 1. Čo je orálny roztok TANTUM VERDE 0,15 % a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete orálny roztok TANTUM VERDE 0,15 % 3. Ako používať orálny roztok TANTUM VERDE 0,15% 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať orálny roztok TANTUM VERDE 0,15% 6. Obsah balenia a ďalšie informácie   ‌1. Čo je orálny roztok TANTUM VERDE 0,15 % a na čo sa používa

Liečivo benzydamín má výrazné protizápalové, dezinfekčné a bolesť utišujúce účinky. Na základe lokálneho podania a rýchleho nástupu účinku v zapálenom tkanive sa onedlho po podaní dostaví úľava a ústup ťažkostí.

Orálny roztok TANTUM VERDE 0,15 % sa používa pri zápaloch a opuchoch ústnej dutiny, hltanu, pri zápaloch ďasien, paradentóze, zápaloch mandlí, Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri zubnom ošetrení a zápaloch sliznice ústnej dutiny. Liek môžu používať dospelí, mladiství a deti od 4 rokov,

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.   ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete orálny roztok TANTUM VERDE 0,15 %

Nepoužívajte orálny roztok TANTUM VERDE 0,15 % – ak ste alergický na benzydamíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať orálny roztok TANTUM VERDE 0,15 %, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Iné lieky a orálny roztok TANTUM VERDE 0,15 %

Pri súbežnej liečbe s inými bežnými liekmi nebolo pozorované žiadne vzájomné ovplyvňovanie.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Aj keď štúdie nepreukázali účinky lieku na poškodenie plodu, má sa liek v tehotenstve používať iba na odporučenie lekára.

Pretože nemožno vylúčiť prienik liečiva do materského mlieka, nemá sa orálny roztok TANTUM VERDE 0,15 % používať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri správnom používaní lieku nedochádza k ovplyvneniu pozornosti pri vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov.

Orálny roztok TANTUM VERDE 0,15 % obsahuje etanol (alkohol) a metylparabén

Tento liek obsahuje malé množstvo alkoholu, menej ako 100 mg v jednej dávke.

Metylparabén môže vyvolať alergické reakcie.   ‌3. Ako používať orálny roztok TANTUM VERDE 0,15 %

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liek sa používa neriedený na výplachy úst alebo na kloktanie. Podáva sa 2 až 6 krát denne každých 1,5 až 3 hodiny. Pri kloktaní a výplachoch sa aplikuje minimálne 30 sekúnd v množstve 15 ml (1 polievková lyžica) zvyčajne po jedle.

Roztok je určený dospelým a deťom od 4 rokov. Deťom, ktoré nevedia kloktať, sa ústna dutina vytiera tampónom navlhčeným neriedeným roztokom TANTUM VERDE 0,15 % .

Uzáver so závitom je vo forme detskej poistky. V tomto prípade pri otváraní fľašky stlačte mierne bezpečnostný vrchnáčik smerom k fľaške a súčasne odskrutkujte.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Ak použijete viac orálneho roztoku TANTUM VERDE,0,15 % ako máte

Náhodné prehltnutie menšieho množstva roztoku nie je nebezpečné. Ak dôjde k náhodnému prehltnutiu väčších dávok roztoku (zvlášť u detí), vyhľadajte ihneď lekára. Ako prvý krok sa pokúste vyvolať vracanie.

Ak zabudnete použiť orálny roztok TANTUM VERDE 0,15 %

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.   ‌4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Aj keď je liek zvyčajne dobre tolerovaný, môžu sa ojedinele vyskytnúť nežiaduce účinky. Bezprostredne po použití orálneho roztoku TANTUM VERDE 0,15 % sa môže objaviť pocit stŕpnutosti v ústach a v hltane. Tento účinok po krátkej dobe vymizne.

V ojedinelých prípadoch môže po použití orálneho roztoku TANTUM VERDE 0,15 % dôjsť k ľahkému páleniu v ústnej dutine, vo výnimočných prípadoch k nevoľnosti alebo nutkaniu na vracanie.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.   ‌5. Ako uchovávať orálny roztok TANTUM VERDE 0,15 %

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na fľaške po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.>   ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo orálny roztok TANTUM VERDE 0,15 % obsahuje

  • Liečivo je benzydamíniumchlorid. 1 ml roztoku obsahuje 1,5 mg benzydamíniumchloridu.
  • Ďalšie zložky sú: etanol 96%, glycerol, metylparabén, sacharín, hydrogénuhličitan sodný, polysorbát 20, chinolínová žlť (E 104), patentná modrá ( E 131), mentolová príchuť, čistená voda.

Ako vyzerá orálny roztok TANTUM VERDE 0,15 % a obsah balenia

Liek orálny roztok TANTUM VERDE 0,15 % je číry roztok zelenej farby s mentolovou vôňou v bezfarebnej sklenenej fľaške s detským bezpečnostným uzáverom.

Veľkosť balenia: 120 ml, 240 ml

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Angelini Pharma Österreich GmbH

Gewerbestrasse 18-20 2102 Bisamberg

Rakúsko

Výrobca

A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio 22 60131 Ancona

Balenie produktu

SOL ORA 1X120 ML (FL.SKL.)

EAN

8000036012840

SUKL kódy

C23853

ID karty

71127

0

TOP