Magnerot tbl.100 x 500 mg
Ušetríte až 6.08€

Magnerot tbl.100 x 500 mg

14,20 

Na sklade už iba 2

Množstvo

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
  • Ak sa do 6 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete: 1. Čo je Magnerot a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Magnerot 3. Ako užívať Magnerot 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Magnerot 6. Obsah balenia a ďalšie informácie ‌1. Čo je Magnerot a na čo sa používa

Magnerot je liek s obsahom minerálneho prvku horčíka.

Magnerot sa používa pri poruchách svalovej a srdcovej činnosti spôsobených nedostatkom horčíka, ako sú kŕče v lýtkach, tetánia (svalové zášklby) alebo angína pektoris (bolesť v hrudníku vyvolaný prechodným nedostatočným prekrvením srdca). Ďalej sa užíva pri nedostatku horčíka následkom jednostrannej výživy alebo užívania rôznych liekov (antikoncepčné a močopudné prípravky alebo preháňadlá), pri alkoholizme alebo pri nedostatočnej kompenzácii zvýšenej potreby horčíka (obdobie dojčenia alebo počas stresu). Liek sa užíva počas tehotenstva (pri riziku predčasného pôrodu, preeklampsii), pri niektorých poruchách srdcového rytmu, spôsobených najmä predávkovaním digitalisovými glykozidmi a pri ateroskleróze. ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Magnerot

Neužívajte Magnerot · ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). · ak máte poškodenú funkciu obličiek a máte sklon k tvorbe vápenatých-horčíkových-ammónno fosfatových kameňov. · pri zvýšenej hladine horčíka v krvi, prípadne pri príznakoch predávkovania horčíkom (svalová slabosť) a pri myasténii gravis. · súbežne s barbiturátmi (lieky tlmiace centrálny nervový systém) alebo s hypnotikami (lieky na spanie).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Magnerot, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

V prípade súčasného výskytu nedostatku vápnika je potrebné najskôr upraviť deficit horčíka a až potom sa môže podávať doplnkový vápnik.

Deti a dospievajúci

Použitie Magnerotu u detí a dospievajúcich nebolo stanovené. Nie sú dostupné žiadne údaje.

Iné lieky a Magnerot

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Horčík obsiahnutý v lieku má vzájomne opačný účinok s vápnikom na srdcový sval a svalstvo (horčík zoslabuje silu srdcového sťahu i svalové napätie), zosilňuje ochrňujúci účinok látok typu kurare na kostrové svalstvo. Zosilňuje účinok antibiotík (streptomycínu, kanamycínu, vankomycínu a bacitracínu), znižuje účinok tetracyklínu (antibiotikum). Zosilňuje centrálne tlmivé účinky liekov na spanie a liekov tlmiacich centrálny nervový systém.

Pri súčasnom užívaní prípravkov s obsahom železa môže byť narušené vstrebávanie železa. V tomto prípade musí byť dodržaný odstup 2 – 3 hodín medzi užitím lieku s obsahom horčíka a lieku s obsahom železa. Rovnaké zásady platia pri užívaní fluoridu sodného.

Magnerot a jedlo a nápoje

Nie sú popísané žiadne obmedzenia.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Magnerot sa odporúča užívať najmä počas tehotenstva a dojčenia.

Dlhodobé užívanie najmä v posledných mesiacoch tehotenstva môže vyvolať svalovú slabosť u novorodenca.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Magnerot nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Magnerot obsahuje monohydrát laktózy. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. ‌3. Ako užívať Magnerot

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie je individuálne, riadi sa podľa závažnosti nedostatku horčíka, príp. jeho potreby.

Ak lekár neurčí inak, úvodné dávkovanie je 2 tablety 3-krát denne počas prvého týždňa liečby, potom sa dávkovanie upraví na 1 – 2 tablety 1 až 2-krát denne.

Tablety sa zapíjajú malým množstvom tekutiny.

Dĺžka liečby je minimálne 6 týždňov. Magnerot sa môže užívať aj dlhodobo.

Ak užijete viac Magnerotu, ako máte

Pri normálnej funkcii obličiek sa neočakáva výskyt príznakov z predávkovania liekom. Môžu sa však vyskytnúť hnačky, ktoré sa upravia znížením dávkovania lieku alebo sa na krátku dobu užívanie lieku preruší.

Ak zabudnete užiť Magnerot

Užite ďalšiu tabletu tak ako predtým vo zvyčajnom čase a snažte sa v budúcnosti pravidelne užívať liek. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Magnerot

Aby bola liečba úspešná, má sa Magnerot užívať pravidelne. Ak si želáte prerušiť alebo predčasne ukončiť liečbu, poraďte sa vopred so svojím lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. ‌4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vysoké dávky môžu vyvolať zmäknutie stolice alebo hnačku, tieto príznaky sa dajú odstrániť znížením dennej dávky.

Vysoké dávky horčíka môžu spomaliť srdcový rytmus alebo spôsobiť nepravidelnú srdcovú činnosť príp. kolaps periférnych ciev.

Predávkovanie horčíkom môže vyvolať stratu vedomia alebo svalovú slabosť.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. ‌5. Ako uchovávať Magnerot

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po „EXP“.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v neporušenom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Magnerot obsahuje

Liečivo je dihydrát magnéziumorotátu. Každá tableta obsahuje 500 mg dihydrátu magnéziumorotátu (zodpovedá 2,7 mval, 1,35 mmol alebo 32,8 mg horčíka).

Ďalšie zložky sú: povidón, mastenec, magnéziumstearát, nátriumcyklamát, kukuričný škrob, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný oxid kremičitý, mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy.

Ako vyzerá Magnerot a obsah balenia

Magnerot sú biele ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Veľkosti balenia: 20, 50, 100, 200, 1000 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,

Calwer Str. 7, 710 34, Böblingen, Nemecko

Výrobcovia

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,

Calwer Str. 7, 710 34, Böblingen, Nemecko

Mauermann Arzneimittel KG,

Heinrich-Knote-Strasse 2, 82343 Pöcking, Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 04/2016.

Ďalšia informácia pre pacienta:

Magnerot obsahuje okrem horčíka aj kyselinu orotovú.

Kyselina orotová sa v prírodnej forme vyskytuje v mlieku. Najmä kolostrum – mlezivo (prvotné mlieko po pôrode) oviec a kôz obsahuje vysoké množstvo kyseliny orotovej. Okrem podpory rastu buniek tiež kyselina orotová preberá dôležité funkcie v procese látkovej premeny. Dlhý čas sa kyselina orotová považovala za látku, ktorú si ľudské telo nevie sám vytvoriť a označovala sa ako vitamín B13.

Horčík zohráva v ľudskom tele centrálnu úlohu. Je nevyhnutný pre život potrebné procesy, ako sú odbúravanie alebo látková premena bielkovín, cukrov, tukov a nukleových kyselín ako aj pre všetky energetické procesy.

Významnú úlohu zohráva horčík na srdci a cievach najmä pri stresových situáciách. Pri stresových situáciách, pri ktorých je srdce pod zvýšenou záťažou, predchádza horčík vzniku porúch srdca, ktoré nie sú organicky spôsobené. Z toho dôvodu je pri nedostatku horčíka jeho ochranná funkcia na srdce a cievy znížená.

Ako dochádza k vzniku nedostaku horčíka?

Nedostatok horčíka môže byť vyvolaný nedostatočným príjmom, nesprávnou výživou (príliš veľké množstvo tuku a bielkovín v jedle, strava nedostatočne bohatá na horčík) a nevyváženými diétnymi kúrami.

Častou príčinou vzniku nedostatku horčíka sú tiež jeho zvýšené straty, napr. pri konzumácii alkoholu, užívaní preháňadiel (laxatíva), pri ochoreniach čriev alebo pri užívaní niektorých liekov ako sú lieky na liečbu porúch srdcového rytmu.

Zvýšená potreba horčíka vzniká počas tehotenstva a dojčenia.

Ako rozpoznám nedostatok horčíka?

Nedostatok horčíka sa môže prejaviť napríklad svalovými kŕčmi, najmä nočnými kŕčmi v oblasti lýtka, ako aj kŕčmi svalov v oblasti šije, pliec a chrbta. Na srdci sa nedostatok horčíka môže prejaviť ako búšenie srdca, zrýchlená činnosť srdca príp. ako bolesť. Aj bolesť hlavy a migréna alebo funkčné kŕče žalúdka a čreva môžu byž vyvolané nedostatkom horčíka.

Upozornenie

Chuť a tvrdosť tabliet sa môže líšiť. Zmeny v chuti a v tvrdosti tabliet nemajú žiaden vplyv na účinnosť alebo kvalitu lieku.

Balenie produktu

TBL 100X500 MG (BLIS.PVC/PVDC/AL)

Exspirácia produktu

2028-06-30

Šarža

2384262

EAN

4030674013965

B - kód

B00213096

SUKL kódy

C67051

ID karty

11153